Privacybeleid

Het Interkerkelijk Woningruil Bureau (IWB) vindt het belangrijk dat er op zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. De bescherming van persoonsgegevens wordt bij wet geregeld, onder andere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring geeft een toelichting op de verwerking van persoonsgegevens door IWB.

1. Wie is de (verwerkings)verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens? IWB, gevestigd aan de Hoge Weerd 69, 8162 CP Epe, is de (verwerkings)verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Wij verwerken namen, voornamen, adres en geboortedatum, eventuele trouwdatum van onze deelnemers, evenals contactgegevens zoals telefoon en e-mail. Daarnaast verwerken we ook bankrekeningnummers en foto’s van deelnemers en/of (de inrichting van) huizen. In sommige gevallen verwerken we ook informatie die u ons geeft en die noodzakelijk is voor het type woning dat u via ons wilt gebruiken (bijv. wel/niet gelijkvloers, astmatische aandoening i.v.m. huisdieren).

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om deelnemers aan elkaar te kunnen koppelen en geschikte woningen te vinden. Tevens verwerken we uw gegevens voor het berekenen en innen van vergoedingen en voor administratieve doeleinden, het onderhouden van contacten en afhandelen van gevraagde informatie en alle overige handelingen die hiertoe dienstig zijn.

4. Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking is noodzakelijk voor uw inschrijving bij het IWB en de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst waar u als betrokkene partij bent. Ook kan het voorkomen dat u ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, zoals het plaatsen van foto’s. De verwerking kan ook noodzakelijk zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, bijvoorbeeld de administratieplicht.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen zolang u deelnemer bent bij het IWB en voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals in deze privacyverklaring genoemd of om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Wanneer de persoonsgegevens niet langer ter zake dienend zijn, zullen wij deze vernietigen.

6. Wie ontvangen uw persoonsgegevens?

Huiseigenaren en oppassers die mogelijk aan elkaar gekoppeld kunnen worden, ontvangen een naam, adres, telefoonnummer en eventueel een mailadres. Onze bank ontvangt uw naam en rekeningnummer om uw vergoeding te incasseren.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening kunnen we gebruik maken van een ICT-leverancier, bijvoorbeeld een clouddienst. Als dergelijke ICT-leveranciers kwalificeren als verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

7. Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

IWB deelt geen gegevens met partijen uit landen buiten de EER.

8. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen en/of laten nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik (bijvoorbeeld

alarmsysteem, wachtwoordgebruik, e.d.). Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor diegenen die deze gegevens namens het IWB verwerken. Verder wordt aan derden geen toegang tot uw persoonsgegevens gegeven, indien u daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

9. Uw rechten inzake uw persoonsgegevens

  • Recht op inzage; dit betreft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of een afschrift te vragen;
  • Recht op rectificatie en aanvulling; dit betreft het recht om uw persoonsgegevens die feitelijk onjuist zijn, te wijzigen;
  • Recht op vergetelheid; dit betreft het recht om 'vergeten' te worden;
  • Recht op beperking van de verwerking; dit betreft het recht om minder gegevens te laten verwerken;
  • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

 

Daarnaast heeft u nog recht op dataportabiliteit. Dit recht geldt echter alleen voor verwerking van data via geautomatiseerde procedés. Hiervan is bij IWB geen sprake. Aan sommige van bovengenoemde rechten zijn nadere wettelijke voorwaarden verbonden. Om uw rechten uit te kunnen oefenen, kunt u een (schriftelijk) verzoek aan ons richten, via e-mail: info@iwbepe.nl. Wij kunnen u naar aanleiding van uw verzoek vragen zich te legitimeren. Eenieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht om bij (mogelijke) schendingen van het toepasselijke recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit. In dit geval is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website van autoriteitpersoonsgegevens.

10. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Jaarlijks sturen wij onze deelnemers de vigerende privacyverklaring. We raden u aan deze steeds door te nemen.

11. Contact

Heeft u een vraag over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u met ons contact opnemen via e-mail: info@iwbepe.nl of telefoon: 0578-614235 juli 2018